1. Postanowienia ogólne Regulaminu
 2. Niniejszy regulamin, dalej: Regulamin, określa zasady świadczenia przez http://lacekmichal.xaa.pl/,dalej: http://lacekmichal.xaa.pl/, usług drogą elektroniczną na witrynie www.moneygenius.pl  oraz na portalach internetowych http://lacekmichal.xaa.pl/, a także zasady i warunki udzielania przez http://lacekmichal.xaa.pl/ licencji niewyłącznej na korzystanie przez Klientów z oferowanych produktów.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 4. Odpowiedzialność– http://lacekmichal.xaa.pl/,  zastrzega, że produkty dostarczane na podstawie niniejszego Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny. http://lacekmichal.xaa.pl/ zastrzega, że korzystanie z Produktów odbywa się wyłącznie na ryzyko Klienta. Wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych w Produktach ponosi Klient. http://lacekmichal.xaa.pl/, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp. informacji udostępnianych przez http://lacekmichal.xaa.pl/w Produktach.
 • Wszystkie dostarczone produkty są ostateczne. W przypadku zawarcia przez http://lacekmichal.xaa.pl/ i Klienta umowy, płatności nie będą pobierane, gdyż produkt jest darmowy. Nie ma zatem podstaw do jakichkolwiek żądań zapłaty ze strony klienta, ani http://lacekmichal.xaa.pl/.
W wypadku uczestnictwa w szkoleniu zawartym na stronie (np. szkolenie, warsztat, webinarium lub konferencja, w tym przeprowadzane za pośrednictwem Internetu), http://lacekmichal.xaa.pl/, ma prawo do zmian programu, a Klient ma prawo do rezygnacji z udziału lub zmiany uczestnika na warunkach określonych poniżej.
 • http://lacekmichal.xaa.pl/, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie szkolenia..
 • W przypadku rezygnacji klienta, dane natychmiast są usuwane, a dostęp do stron udostępnionych cofnięty.
 • Rezygnacji z udziału w szkoleniu należy dokonać w formie elektornicznej, na maila lub inne portale na których można skontaktować się z właścicielem.
 • http://lacekmichal.xaa.pl/, może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jak również jest uprawniony do zaprzestania świadczenia Usług i/lub dostarczania Produktów lub zablokowania lub usunięcia dostępu Klienta do Serwisu Online bez uprzedzenia w przypadku, gdy Klient naruszy jakiekolwiek warunki licencji. Wypowiedzenie umowy przez http://lacekmichal.xaa.pl/, nie powoduje żadnych konsekwencji dla klienta.
 1. Postanowienia Regulaminu dotyczące ochrony danych osobowych
 • W ramach świadczenia przez http://lacekmichal.xaa.pl/, Usług drogą elektroniczną, a także w przypadku zawarcia innych umów wymagających podania danych osobowych, http://lacekmichal.xaa.pl/ jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami), do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu prawidłowej realizacji umowy, a także w celach marketingowych, informacyjnych i handlowych.
 • W przypadku uzyskania przez http://lacekmichal.xaa.pl/, wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Produktów i/lub Usług w sposób niezgodny z prawem, udzieloną licencją lub Regulaminem, http://lacekmichal.xaa.pl/, może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 • http://lacekmichal.xaa.pl/ może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  • nazwisko, imiona, płeć Klienta;
  • adresy poczty e-mail Klienta i stron www będących własnością Klienta;
  • numery telefoniczne Klienta;
 • http://lacekmichal.xaa.pl/ może przetwarzać również m.in. następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usługi:
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Produktów i/lub Usług, a także Portali internetowych http://lacekmichal.xaa.pl/.
 • Akceptując formularz rejestracyjny, kontaktowy, Klient określa swoje dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy z http://lacekmichal.xaa.pl/.
 • http://lacekmichal.xaa.pl/ dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do wypisania się z elektronicznych newsletterów, przesyłek marketingowych, informacyjnych i handlowych oraz innych form komunikacji ze strony http://lacekmichal.xaa.pl/. Użytkownik może wypisać się z posiadanych darmowych subskrypcji poprzez wykorzystanie linku, jaki znajduje się w każdym e-mailingu lub e-newsletterze wysłanym do użytkownika przez PMR lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail z tematem „WYPISZ” na adres [WPISZ TU SWOJĄ POCZTĘ GMAILL] oraz na Messengerze.- STOP.
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), http://lacekmichal.xaa.pl/.,  informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez http://lacekmichal.xaa.pl/.
Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez http://lacekmichal.xaa.pl/..
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest http://lacekmichal.xaa.pl/.
 2. http://lacekmichal.xaa.pl/.wyznaczył osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email [WPISZ TU SWÓJ EMAIL].
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a.)     w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b.)    w celu kierowania do Pani/Pana przez http://lacekmichal.xaa.pl/. treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes http://lacekmichal.xaa.pl/. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes http://lacekmichal.xaa.pl/., polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,
c.)     dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na http://lacekmichal.xaa.pl/. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d.)    dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes http://lacekmichal.xaa.pl/. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem http://lacekmichal.xaa.pl/. jest prowadzenie analizy wyników
e.)     w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu http://lacekmichal.xaa.pl/. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes http://lacekmichal.xaa.pl/. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a.)     dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
b.)     organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 1. http://lacekmichal.xaa.pl/. nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez http://lacekmichal.xaa.pl/. treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
 4. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie elektronicznej (wiadomość email na adres [WPISZ TU SWÓJ EMAIL]
 5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania..
 6. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez http://lacekmichal.xaa.pl/. jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną.
 1. Postanowienia Regulaminu dotyczące
  Polityki prywatności
 • W http://lacekmichal.xaa.pl/, traktujemy Politykę prywatności bardzo poważnie. Poniższe zapisy prezentują postanowienia w zakresie podejścia http://lacekmichal.xaa.pl/, do celów i sposobów wykorzystywania, bezpieczeństwa i przechowywania danych osobowych oraz danych firm. Wyrażenie zgody na niniejszą Politykę prywatności jest tożsame z wyrażeniem zgody na zapisywanie i przetwarzanie danych osobowych i danych firm, a także na otrzymywanie komunikatów o charakterze marketingowym lub handlowym, zgodnie z zapisami niniejszej Polityki prywatności.
 • Aktualizacja Polityki prywatności – zapisy Polityki prywatności mogą od czasu do czasu ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualna wersja Polityki prywatności znajduje się zawsze na portalach internetowych http://lacekmichal.xaa.pl/, aby odwiedzający portale internetowe http://lacekmichal.xaa.pl/byli świadomi, jakie informacje są o nich zbierane i w jaki sposób są wykorzystywane przez http://lacekmichal.xaa.pl/.
 • Informacje o użytkownikach zbierane przez http://lacekmichal.xaa.pl/:
 1. Informacje zbierane automatycznie obejmują m.in.:
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik;
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z produktów i/lub usług http://lacekmichal.xaa.pl/, a także portali internetowych i sklepu http://lacekmichal.xaa.pl/;
 • protokół internetowy (IP), który używany jest do łączenia z siecią Internet;
 • typ przeglądarki internetowej oraz jej wersja, typ systemu operacyjnego oraz jego wersja;
 • adres URL, z którego użytkownik wszedł na stronę internetową http://lacekmichal.xaa.pl/;
 • dane demograficzne, informacje o zachowaniu na stronie, o lokalizacji czy o zainteresowaniach użytkownika;.
Informacje te są zbierane m.in. poprzez użycie plików cookies (pliki cookies są składowane na dysku twardym komputera, gdy odwiedzana jest jedna ze stron http://lacekmichal.xaa.pl/; służą one m.in. do przechowywania informacji na temat sesji, dostosowywania strony oraz reklam wyświetlanych na innych stronach oraz do tworzenia statystyk; witryna może nie działać poprawnie, gdy wyłączona jest obsługa tych plików).
 1. Informacje podawane dobrowolnie przez odwiedzających strony http://lacekmichal.xaa.pl/, są gromadzone przy:
 • wypełnianiu formularzy, np. kontaktowych, rejestracyjnych.
 • przesyłaniu zapytań na temat produktów i/lub usług za pośrednictwem strony internetowej;
 • zamawianiu bardziej szczegółowych informacji na temat produktów i/lub usług;
 • zamawianiu bardziej szczegółowych informacji na temat produktów i/lub usług za pomocą messengera;
 • zapisie na newslettery;
 • zapisie na inne materiały (m.in. artykuły, informacje rynkowe), powiadomienia i wysyłki promocyjne lub informacyjne;
 • dodawaniu komentarzy oraz podczas korzystania z forum lub czatu.
 1. Rejestracja oraz wypełnienie formularzy dostępnych na stronach http://lacekmichal.xaa.pl/ są dobrowolne. Decydując się na niepozostawianie swoich danych na stronach http://lacekmichal.xaa.pl/, nie wyklucza się możliwości korzystania z serwisu, ale uniemożliwia się opcję otrzymania produktów oraz zamawiania darmowych materiałów.
 2. Informacje osobowe lub firmowe, o których podanie użytkownik jest proszony na stronach http://lacekmichal.xaa.pl/, to m.in.: adres e-mail, imię..
 3. Google oraz inni dostawcy plików cookies:
 • Inni dostawcy, w tym Google, pokazują reklamy http://lacekmichal.xaa.pl/ na stronach internetowych.
 • Google i inni dostawcy wykorzystują pliki cookies do wyświetlania reklam dostosowanych do osób odwiedzających, na podstawie ich poprzednich wizyt na stronie internetowej, ich zainteresowań, danych demograficznych czy informacji o ich lokalizacji.
 • Możliwe jest zrezygnowanie z używania plików cookies Google, korzystając z instrukcji na stronie Google Advertising: google.com/settings/ads. Możliwe jest również zrezygnowanie z innych dostawców plików cookies, korzystając z instrukcji na stronie Network Advertising Initiative:
  www.networkadvertising.org/choices/
 • Strony internetowe http://lacekmichal.xaa.pl/ korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc (Google). Google Analytics używa plików cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookies na temat korzystania z witryny (oraz adres IP odwiedzającego) są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google korzysta z tych informacji w celu ewaluacji korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możliwe jest zrezygnowanie z plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Korzystając ze stron internetowych http://lacekmichal.xaa.pl/, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Google w sposób oraz w celach określonych powyżej.
 • Cel zbierania, sposób wykorzystywania i bezpieczeństwo danych– zbierane automatycznie m.in. za pomocą plików cookies oraz zbierane za pośrednictwem formularzy informacje są używane w celu utrzymania sesji użytkownika; dostosowania strony internetowej do preferencji użytkownika i stosowanego przez niego urządzenia; diagnozowania potencjalnych problemów; tworzenia raportów statystycznych związanych ze sposobem użytkowania stron; poprawy produktów, usług i sposobu działania portali internetowych http://lacekmichal.xaa.pl/; dostarczania zamówionych produktów, usług i/lub innych zamówionych materiałów; dostosowania reklam wyświetlanych użytkownikowi w sieci Google, w sieciach partnerskich oraz na innych stronach www; a także do informowania użytkownika o innych produktach, usługach i/lub materiałach, które mogą być dla niego interesujące, przy użyciu różnych metod komunikacji. http://lacekmichal.xaa.pl/ stosuje politykę ochrony danych osobowych, tzn. żadne z przekazanych http://lacekmichal.xaa.pl/ informacji nie są udostępniane osobom trzecim innym niż te kontrolowane przez właścicieli i zarząd http://lacekmichal.xaa.pl/, chyba że jest to konieczne do osiągnięcia celów (np. reklamowych) opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub gdy istnieje taki obowiązek prawny. Informacje te nie są wykorzystywane przez http://lacekmichal.xaa.pl/ w sposób niezgodny z niniejszą Polityką prywatności, ani nie są przedmiotem sprzedaży, wymiany czy wypożyczenia osobom trzecim bez wcześniejszej, wyraźnej zgody użytkownika. http://lacekmichal.xaa.pl/ dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Bezpłatne materiały i subskrypcje– zapis na elektroniczne bezpłatne materiały, newslettery oraz pozostałe powiadomienia i wysyłki marketingowe, informacyjne i handlowe jest dobrowolny i odbywa się po wyrażeniu zgody użytkownika przez podanie adresu e-mail oraz innych, niezbędnych informacji, o które użytkownik proszony jest przy wypełnianiu dedykowanych do tego celu formularzy.
 • Wypis z bezpłatnych materiałów i subskrypcji oraz zmiana danych osobowych lub firmowych– użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, do poprawiania ich, jak również do wypisania się z elektronicznych newsletterów, przesyłek marketingowych, informacyjnych i handlowych oraz innych form komunikacji ze strony http://lacekmichal.xaa.pl/. Użytkownik może zrezygnować z całej komunikacji ze strony http://lacekmichal.xaa.pl/ poprzez wysłanie e-maila z taką prośbą na adres [WPISZ TU SWOJĄ POCZTĘ GMAILL] Użytkownik może także wypisać się wyłącznie z posiadanych darmowych subskrypcji i e-mailingów poprzez wykorzystanie linku, jaki znajduje się w każdym e-mailingu lub e-newsletterze wysłanym do użytkownika przez http://lacekmichal.xaa.pl/ lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail z tematem „WYPISZ” na adres [WPISZ TU SWOJĄ POCZTĘ GMAILL]
 • Ograniczenie odpowiedzialności– http://lacekmichal.xaa.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy i uchybienia oraz skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych na portalach internetowych http://lacekmichal.xaa.pl/, w produktach (w tym w serwisie http://lacekmichal.xaa.pl/ Online), newsach, analizach i innych materiałach. http://lacekmichal.xaa.pl/ gwarantuje, iż informacje te powstają na podstawie analiz i wyników badań przeprowadzanych przez http://lacekmichal.xaa.pl/ samodzielnie oraz w oparciu o rzetelne i niezależne źródła danych. Strony internetowe http://lacekmichal.xaa.pl/ zawierają linki do innych stron www, http://lacekmichal.xaa.pl/ nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich prowadzących te strony www lub będących ich właścicielami.
  W żadnym wypadku http://lacekmichal.xaa.pl/ , nie płaci niczego uczestnikom projektu, ani nie może być przez nich proszony o jakąkolwiek wpłatę.
 
 1. Postanowienia końcowe Regulaminu
 • Regulamin wchodzi w życie od dnia 19 października 2017 i dotyczy wszystkich Zamówień złożonych w tym i po tym dniu. Regulamin jest dostępny na Portalach internetowych http://lacekmichal.xaa.pl/, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie przez Klienta.
 • http://lacekmichal.xaa.pl/ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Uprawnienie do zmiany Regulaminu nie przysługuje http://lacekmichal.xaa.pl/ w zakresie postanowień dotyczących Produktów i Usług, chyba że zmiany nie dotyczą istotnych postanowień umowy.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa brytyjskie.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów zawartych między http://lacekmichal.xaa.pl/, a Klientem jest sąd właściwy dla siedziby http://lacekmichal.xaa.pl/.
 • Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści.
 • http://lacekmichal.xaa.pl/ zastrzega sobie prawo do zmiany formy szkolenia.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie używanym przez Klienta.
 • Wszystkie wymienione nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.
 1. W celu upewnienia się, że Klient zna postanowienia Regulaminu, każdorazowo przed sfinalizowaniem zamówienia będzie proszony o zaakceptowanie jego postanowień poprzez za kliknięcie odpowiedniego pola na końcu formularza Zamówienia, zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym także Polityki prywatnośi.Polityka Prywatności stanowią integralną część niniejszego Regulaminu